Vraag een gratis offerte

Technische documenten

Technische goedkeuringen

Wat is ATG?

Logo ATG

De technische ATG-goedkeuringen verstrekken een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve criteria. Een ATG is een gunstige beoordeling van een bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. Daarbovenop komt een certificering, wat betekent dat een gemandateerde erkende certificeringsinstelling, zoals bijvoorbeeld SECO/BCCA in België, met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent op de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. De geselecteerde certificatie-instituten worden geaccrediteerd door de overheid. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van ATG wordt opgesteld.

Waarom ATG?

Een ATG-attest communiceert aan alle belanghebbende partijen binnen het bouwproces objectieve en meerbare prestatie-eisen. U kunt er dan ook blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan alle wetgevingen en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die binnen de specifieke markt van kracht zijn De ATG gecertificeerde producten bieden een sluitende betrouwbaarheid naar kwaliteitszorg en maken tijd- en kostenrovende controletrajecten overbodig. De verplichte ATG-codering, hetzij via verpakking of op de profielen, staat garant voor de echtheid.